Menu Search

Active Offer

If you would like any of the information on this website in another official language, please call our office.

Si vous désirez cette information dans une autre langue officielle, appelez-nous.

Kīspin ki nitawihtīn ā nīhīyawihk ōma ācimōwin, tipwēsinēn.

Tłįcho yati k’èè. Di wegodi newo dè, gots’o gonede.

Ɂerıhtł’ ís dëne súłiné yati t’a huts’ëlker xa beyéyati theɂa ɂat’e, nuwe ts’ën yółti.

Edı gondı dehgéh got’ı̨e zhatié k’ę́ę́ edatł’éh enahddhę nide.

K’éhshó got’ı̨ne xədə́ k’é hederi ɂedı̨htl’é yeriniwé nı́dé dúle.

Jii gwandak izhii ginjı̀k vat’ar’ijąhch’uu zhı̀t yinohthan jı̀’, diits’àt ginohknı̀i.

UVANITTUAQ ILITCHURISUKUPKU INUVIALUKTUN, QUQUAQLUTA.

ᑕᒃᑯᐊ ᑎᑎᕐᒃᑕᐃᑦ ᐱᔪᒪᒍᕕᒋᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᓕᕐᒃᓯᒪᓗᑎᒃ, ᐅᕙᑎᓐᓄᑦ ᐅᖃᓚ ᔪᓐᓇᕐᒃᑐᑎᑦ.

Hapkua titiqqat pijumagupkit Inuinnaqtun, uvaptinnut hivajarlutit.

 

TOLL FREE – 1-800-661-0796